Публічна оферта надання послуг допоміжної освіти

Цей Договір (оферта), адресований фізичним особам, які своїми діями виявили намір приєднатися до цього Договору (надалі – «Замовник»). Договір є офіційною публічною пропозицією компанії Tutor Service, яка пропонує керуючись ст 633 Цивільного кодексу України укласти договір про надання послуг на наступних умовах:

1. Загальні положення
1.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідності правоздатністю та дієздатністю, а також усіма правами і повноваженнями, достатніми для укладення та виконання Договору.
1.2. Послуги надаються компанією Tutor Service Замовникам.
1.3. Чинна редакція Договору завжди розміщена на офіційній сторінці Надавача послуг https://tutorservice.com.ua/.
1.4. Укладення цього Договору здійснюється шляхом здійснення дій, зазначеним в пункті 1.5 Договору.
1.5. Для акцепту Договору Замовник здійснює наступні дії:
1.5.1. Здійснює ознайомлення з текстом Договору;
1.5.2. Ознайомлюється з умовами навчання у Надавача послуг;
1.5.3. Здійснює оплату у відповідності до обраної послуги
1.5.5. Здійснює оплату безготівковим способом

2. Визначення термінів
2.1. Замовник освітніх послуг – фізична особа, що досягла 18-річного віку, яка має повну цивільну дієздатність, ознайомлена з умовами цього Договору, зробила акцепт його умов, і яка є Отримувачем послуг освітніх послуг особисто, або батьком, матір'ю або законним представником Отримувача послуг, який буде отримувати освітні послуги відповідно до обраного ним переліку послуг.
Надавач освітніх послуг – термін має значення, надане йому в Преамбулі до цього Договору.
Отримувач освітніх послуг – фізичні особа будь-якого віку (від 5 років) та статі, для задоволення потреб яких Надавачем освітніх послуг надаються Освітні послуги.Сторона та Сторони – Замовник освітніх послуг та Надавач освітніх послуг спільно та окремо.

3. Предмет договору
3.1.Надання послуг допоміжної освіти в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

4. Характеристика послуг
4.1.Згідно з цим Договором, Виконавець надає Замовнику наступні послуги: індивідуальні заняття з математики, фізики, української, англійської, німецької мов та підготовки до школи, розвитку швидкості читання та розвитку мовлення.
4.2.Замовник обирає один або декілька курсів та навчається за узгодженим графіком занять.

4.3.Тривалість програми та інших послуг:
4.3.1.Початком навчання є перше заняття, а закінченням – останнє заняття.
4.3.2.Кількість занять визначається за узгодженням Виконавця та Замовника.

5. Права та обов'язки Сторін
5.1.Обов'язки Надавача послуг:
5.1.1.Надавач послуг зобов'язується надати якісно та в повному обсязі освітні послуги, зазначені на сайті https://tutorservice.com.ua/, в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

5.2.Права Надавача послуг:
5.2.1. У разі істотної зміни обставин, якими сторони керувались при укладанні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін. Істотними обставинами вважаються дії, направлені на порушення соціально прийнятних норм поведінки, агресивне поводження з працівниками компанії Tutor Service.

5.3.Обов'язки Отримувача чи Замовника:
5.3.1. У повному обсязі й у терміни, визначені Договором, вносити плату за Послуги, що надаються.
5.3.2. Дотримуватись та забезпечувати дотримання Правил поведінки під час отримання послуг

5.4. Права Отримувача чи Замовника:
5.4.1. Отримувач має право перенести заняття, якщо попередить про це адміністрацію компанії Tutor Service не пізніше, ніж за годину до заняття. Якщо Отримувач не вийшов на зв'язок / не з'явився на заняття в узгоджений час без попореднього попередження, то заняття буде анульовано без можливості перенесення.
5.4.2. Заняття можуть припинятись на певний проміжок часу за бажанням Замовника.
5.4.3. Замовник має право Заморозити залишок коштів у повному обсязі на термін до 1 року. Заморожені кошти не повертаються.
5.4.4. Заморожені кошти можуть бути активовані та враховані як оплата за навчання за будь-яким предметом, курсом або інтенсивом.

6. Порядок розрахунків
6.1. Замовник зобов'язаний оплатити вартість заняття пізніше ніж за дві години до заняття.
6.2. Загальна вартість послуг визначається індивідуально та залежить від обраного курсу навчання.
6.4. Договір вступає в силу з моменту старту першого заняття.
6.5. Оплата послуг вважається дійсною після надсилання або пред'явлення Замовником документу, що підтверджує оплату та суму.

7. Відповідальність Сторін
7.1.У разі невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків по Договору, Сторони несуть відповідальність з урахуванням умов цього Договору.
7.2. Надавач послуг не несе відповідальності за недостовірні та неповні дані, що надані Замовником.
7.3. Замовник зобов'язується вказувати достовірні дані при реєстрації.
7.4. Надавач послуг звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань, передбаченим цим Договором, якщо невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, таких як: стихійні лиха, пожежа, повені страйки, інші обставини, якщо вони вплинули на виконання Сторонами цього Договору. Під обставинами непереборної сили треба розуміти обставини, що виникли протягом терміну дії цього Договору в результаті непередбачених та невідворотних Сторонами подій. У цих випадках термін виконання Сторонами зобов'язань за Договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки.
7.5. Сторона, для якої створилися умови, за яких неможливе виконання зобов'язань за Договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна письмово сповістити іншу Сторону про настання цим обставини без жодних зволікань, не пізніше 10 (десяти) днів з дати їх виникнення. Повідомлення повинне містити дані про настання та характер обставин і про їх можливі наслідки.
7.6. У разі, якщо дія форс-мажорних обставин триває більше 60-и днів, кожна із Сторін має право поставити питання про розірвання цього Договору, шляхом направлення письмового повідомлення.
7.7. У разі настання непередбачуваних обставин (хвороба викладача або інші життєві обставини)
Виконавець має право скасувати заняття, попередивши про це Замовника. У разі відсутності викладача або неможливості його замінити, заняття переноситься, за попередньою домовленістю викладача з учнем, на будь-яку дату.
7.10. У разі пропуску занять Отримувачем кошти за пропущені заняття не повертаються.


8. Права інтелектуальної власності
8.1. З урахуванням положень цього Договору, Цивільного кодексу України, Законів України «Про авторське право та суміжні права», «Про інформацію», Сторони домовилися, що:
- усі навчальні матеріали, що використовуватимуться з метою виконання даного Договору, охороняються авторським правом;
- на всі об'єкти інтелектуальної власності, надані під час реалізації цього Договору Виконавцем, всі та будь-які виключні майнові права, в тому числі зазначені в статті 424 Цивільного кодексу України, на об'єкти інтелектуальної власності (авторського права) з моменту створення таких об'єктів у повному обсязі належать Надавачу послуг.
8.2. Замовник має право використовувати матеріали виключно для цілей виконання цього Договору. При цьому, майнові права інтелектуальної власності на навчальні матеріали залишаються у Виконавця. Ніщо в цьому Договорі не повинно тлумачитись як передача Надавачем послуг будь-яких майнових прав інтелектуальної власності на навчальні матеріали та/або дозвіл на використання таких навчальних матеріалів в цілях інших, ніж визначені Договором.

9. Порядок вирішення спорів
9.1. У разі виникнення спорів при виконанні Сторонами цього Договору Сторони будуть вживати усіх заходів для їх вирішення шляхом переговорів. У випадку неможливості їх врегулювання шляхом переговорів зацікавлена Сторона звертається до суду відповідної юрисдикції згідно з чинним законодавством України.

10. Термін дії Договору та порядок розірвання Договору
10.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його опублікування та діє до моменту виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань.
10.2. Договір вважається укладеним між Сторонами з моменту початку занять в компанії Tutor Service.
10.3. Замовник має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, попередньо повідомивши про це Надавача.

10.4. Цей Договір може бути розірваний достроково у випадку:
- невиконання Замовником своїх обов'язків за цим Договором, у тому числі у випадку порушення строків оплати;
- порушення Замовником правил внутрішнього розпорядку Надавача послуг;
- відмови Замовника отримувати послуги.
У випадку припинення дії Договору за наведеними вище обставинами, сплачені Замовником платежі за цим Договором не повертаються.
10.5.Цей Договір може бути достроково розірваний за домовленістю Сторін або за рішенням суду.

11. Заключні положення
11.1. Цей Договір є договором приєднання.
11.2.Надавач освітніх послуг може залучати третіх осіб до виконання своїх обов'язків за цим Договором.
11.3. У випадку, якщо Замовник не заперечує відео- та фотозйомку в письмовій формі, Надавач послуг залишає за собою право проводити відео-, фото-зйомку навчального та розважального процесу за участю Отримувача послуг та використовувати відзнятий матеріал в рекламних компаніях, соціальних мережах та на власному сайті в межах, що не порушують чинне законодавство України та загальноприйняті соціальні норми.
11.4. Надавач освітніх послуг має право вносити зміни й доповнення до Договору шляхом розміщення редакції Договору на своїй сторінці в мережі Інтернет з обов'язковим повідомленням про це Замовника, якщо на момент внесення таких змін й доповнень між Замовником та Надавачем послуг вже укладено Договір.
11.5. Всі додатки, зміни та доповнення до цього Договору становлять його невід'ємну частину.
11.6. Замовник освітніх послуг надає свою згоду на обробку своїх персональних даних (у тому числі: збір, зберігання, систематизація, зміна, видалення, використання, поширення, знеособлення, блокування), а також надає право на включення своїх персональних даних до бази слухачів (студентів) шляхом укладення цього Договору.

12. Реквізити Надавача освітніх послуг
Електронна адреса для комунікації: tutorservice.info@gmail.com
Тел. +38 095 797 00 26